Проекти и клиенти
Изведени проекти
Портфолиото на компанијата брои преку 120 изведени проекти - објекти од разни индустриски гранки и приватен сектор. Во референт листата подолу прикажан е дел од позначајните изведени објекти, хронолошки подредени во кои е даден:

Инвеститорот,
Објектот на кој се извршувани работите,
Годината на извршување,
Конкретен дел од објектот над кој е изведувана работата и
Ангажманот на нашата компанија.